OMÓWIENIA WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

Dowody pośrednie wystarczająco rzetelne

16-12-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka, na kanwie sprawy Horncastle i inni przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 4184/10), wypowiedział się na temat dowodów pośrednich wykorzystywanych w postępowaniu karnym. Odwołując się do wcześniejszej sprawy rozstrzygniętej przez Wielką Izbę (Al-Khawaja i Tahery przeciwko Wielkiej Brytanii),...

czytaj więcej

Dla rządu nigdy nie jest za późno

16-12-2014

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka coraz rzadziej zapadają wyroki w sprawach polskich. W 2014 r. wydano ich jedynie 28. Rośnie jednak liczba decyzji o skreśleniu spraw z listy po zawarciu ugody lub w związku z jednostronną deklaracją złożoną przez rząd. W propozycji takiej władze przyznają się do naruszenia konwencji...

czytaj więcej

Dobre imię Józefa Stalina

09-12-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie już badał skargi osób spokrewnionych ze zmarłymi, których przedmiot sprawy de facto dotyczył. W takich przypadkach naruszenie gwarancji zawartych w  europejskiej konwencji praw człowieka powinno mieć jednak nadal związek z żyjącymi. Skarga pana Dżugaszwili dotyczyła zaś...

czytaj więcej

Trybunał o równouprawnieniu w zatrudnieniu

02-12-2014

W wyroku z 2 grudnia 2014 r. ETPC wypowiedział się, na kanwie sprawy Boyraz przeciwko Turcji (skarga nr 61960/08), na temat zakazu dyskryminacji kobiet w miejscu pracy. Pani Boyraz w 1999 r. pomyślnie zdała egzamin na urzędnika państwowego i otrzymała propozycję zatrudnienia w państwowej fi rmie elektrycznej (TEDAS) w charakterze...

czytaj więcej

Ostrożnie z przetrzymywaniem w domach pomocy społecznej

25-11-2014

Pani K.C. jest wdową. Przez dłuższy czas żyła samotnie w mieszkaniu w Żarach. W 2007 r. miejski ośrodek pomocy społecznej zwrócił się do Sądu Rejonowego w Żarach o umieszczenie K.C., wbrew jej woli, w ośrodku pomocy społecznej. Wnioskodawca wskazywał, że kobieta wykazywała oznaki choroby psychicznej, nie podejmowała...

czytaj więcej

Parlamentarna komisja śledcza w Trybunale

13-11-2014

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekając w sprawie Hoon przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 14832/11), wypowiedział się 4 grudnia 2014 r. na temat rzetelności postępowania parlamentarnych komisji śledczych badających korupcyjne zachowanie polityka. Geoffrey Hoon w latach 1992–2010 był parlamentarzystą. W 2009 r. Hoon...

czytaj więcej

Bardzo różne formy opozycyjnego protestu zasługują na ochronę

30-10-2014

Kwestie, które są przedmiotem zapadłego 30 października br. rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Shvydka przeciwko Ukrainie, nieuchronnie postrzegać będziemy przez pryzmat Pomarańczowej Rewolucji i nadal aktualnych wydarzeń politycznych mających miejsce na Ukrainie. Wyrok ETPC ma jednak znaczenie...

czytaj więcej

Kolizja prawa do prywatności i swobody dziennikarskiej wypowiedzi

28-10-2014

W wydanym 28 października br. wyroku w sprawie Ion Cârstea przeciwko Rumunii trybunał w Strasburgu kolejny raz przypomniał, w jaki sposób państwa strony europejskiej konwencji mają obowiązek chronić prawo do prywatności. Orzekł również, że samo przypuszczenie o działaniu przez dziennikarza w dobrej wierze nie jest wystarczającą...

czytaj więcej

Strasburg karze za azbest

24-10-2014

W okresie od 1968 r. do 2003 r. pracownicy państwowej stoczni na Malcie narażeni byli na kontakt z azbestem. 21 osób (jedna z nich zmarła podczas postępowania w wyniku złośliwego nowotworu) zwróciło się do ETPC, podnosząc naruszenie art. 2 konwencji – prawa do życia oraz art. 8 – prawa do poszanowania życia rodzinnego i...

czytaj więcej

Trybunał o prowokacji policyjnej

23-10-2014

Do Andreasa Furchta, obywatela Niemiec, zwrócili się w ramach działań operacyjnych nieujawniający się policjanci. Ich celem było dotarcie osób zamieszanych w handel narkotykami. Jedną z nich był partner handlowy Furchta. Policjanci podali się za biznesmenów zainteresowanych współpracą z podejrzanymi. Furcht obiecał przekazać...

czytaj więcej