Prawo do nauki (art. 2 Prot. 1)

Egzaminy dla etnicznych cudzoziemców

13-10-2020

Kilku uczniów mniejszości węgierskiej w Rumunii wniosło do ETPC skargę na dyskryminację w stosunku do nich jako członków mniejszości narodowościowej przy zdawaniu matury. Musieli oni zdawać egzaminy z większej liczby przedmiotów niż etniczni Rumuni (m.in. dwa egzaminy z języka węgierskiego oraz z języka rumuńskiego). Egzamin...

czytaj więcej

W więzieniu komputer do nauki

18-06-2019

Dostęp do komputera z internetem w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności był przedmiotem rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Mehmet Reşit Arslan i Orhan Bingöl przeciwko Turcji (skarga nr 47121/06). Postępowania przed trybunałem w Strasburgu zainicjowały skargi do...

czytaj więcej

Studia bez dyskryminacji

23-02-2016

Europejski Trybunał Praw Człowieka niezwykle rzadko ma okazję orzekać o prawie do edukacji, zawartym w art. 2 protokołu 1 do konwencji. Jedną z głośniejszych z tej kategorii była sprawa Lautsi przeciwko Włochom dotycząca umieszczania krzyża w salach lekcyjnych w szkołach publicznych. Tym razem w wyroku z 23 lutego 2016 r. w sprawie...

czytaj więcej

Lekcje religii nie dla wszystkich

16-09-2014

Alewici tureccy są wyznawcami islamskiego systemu religijno-etycznego, łączącego wiarę w imamów z wierzeniami pogańskimi. Stanowią 20–30 proc. ludności Turcji. Alewizm znacząco różni się od większościowego sunnizmu ze względu na sposób modlenia się, posty i obowiązki w zakresie pielgrzymowania. 14 alewitów, będących...

czytaj więcej

Dostęp osób tymczasowo aresztowanych do edukacji

27-05-2014

Kwestia praw osób pozbawionych wolności lub znajdujących się w sytuacji ograniczenia wolności często wzbudza wiele kontrowersji. Część opinii społecznej postrzega bowiem takie prawa bardziej w kategorii przywilejów. Dlatego też wyrok w sprawie Velev przeciwko Bułgarii jest ważnym podkreśleniem faktu, że nawet przebywająca w...

czytaj więcej

Trybunał wśród romskich dzieci

29-01-2013

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Horváth i Kiss przeciwko Węgrom utrwala wyznaczoną już uprzednio linię orzeczniczą dotyczącą dyskryminacji romów w aspekcie edukacji. W pewnych fragmentach wykracza jednak poza ustalony dotychczas standard, jeszcze mocniej akcentując konieczność zmierzenia się przez państwa...

czytaj więcej