Opinie biegłych elementem prawa do rzetelnego procesu

W sporach prawnych dotyczących m.in. kwestii medycznych lub skomplikowanych zagadnień technicznych opinie eksperckie są częstokroć elementem decydującym o ostatecznym rozstrzygnięciu zapadającym na sali sądowej. Tym większa zatem odpowiedzialność wiąże się z właściwym wykorzystaniem tego rodzaju materiałów. W sprawie...

czytaj więcej

Odpowiedzialność państwa w razie katastrofy naturalnej

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie wypowiadał się w sprawach związanych z ochroną środowiska. W swoim orzecznictwie potwierdzał, iż zanieczyszczenia w związku z emisją z fabryki, wysypiska i lotniska czy też narażenie na styczność z radioaktywnymi materiałami stanowią naruszenie prawa do prywatności,...

czytaj więcej

Ochrona przed możliwym naruszeniem praw jednostki

W niejednogłośnym wyroku z 5 września 2013 r. w sprawie I. przeciwko Szwecji ETPC stanął po stronie czeczeńskiej rodziny, która, po odmowie udzielenia azylu, miała być deportowana do Rosji. Skarżący – małżeństwo z dzieckiem – opuściło Rosję w wyniku prześladowań. Miały one być karą za pracę pana I. w charakterze...

czytaj więcej

Ostrożnie z danymi medycznymi

Przekonała się o tym Federacja Rosyjska po niedawnym wyroku w sprawie Awilkina i inni. Skarżącymi było czterech członków organizacji religijnej Świadków Jehowy z Petersburga, którzy zarzucili Rosji naruszenie prawa do prywatności i życia rodzinnego (art. 8) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14). Zainteresowani odmówili poddania...

czytaj więcej

Immunitet państwa pod lupą trybunału

Immunitet państwa jest jedną z zasad prawa międzynarodowego, zgodnie z którą żadne państwo nie może podlegać sądom obcego państwa. Już kilkakrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał rozstrzygnąć, czy zbyt restrykcyjne stosowanie tej reguły nie ogranicza prawa jednostek do sądu. W wyroku z 2010 r. w sprawie Cudak...

czytaj więcej

Ingerencja w wolność w obronie demokracji

Niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kasymakhunov i Saybatalov przeciwko Rosji dotyczy dwóch różnych, choć podobnie doniosłych kwestii: obowiązków państw w zakresie właściwego informowania o wprowadzanych zmianach prawa i decyzjach władzy sądowniczej oraz możliwości powoływania się przez jednostkę...

czytaj więcej