Referendum nie jest związane prawem wyborczym

W kwietniu 2017 r. odbyło się w Turcji referendum na temat zmian w konstytucji. Dotyczyły one przede wszystkim zwiększenia władzy i kompetencji prezydenta. Recep Tayyip Erdogan chciał w ten sposób uzyskać prawo do rozwiązywania parlamentu i mianowania m.in. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W dniu referendum Narodowa Komisja...

czytaj więcej

Naruszenie bez odszkodowania

Brak udziału adwokata w przesłuchaniu może stanowić naruszenie prawa do sądu. Taki wniosek wynika z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych 5 września 2017 r. w sprawach Koç przeciwko Turcji (skarga nr 38907/09), Bozkaya przeciwko Turcji (skarga nr 46661/09) i Türk przeciwko Turcji (skarga nr...

czytaj więcej

Efekt mrożący występuje także przy niskim wymiarze kary

Skazanie za krytykę poczynioną w odwołaniu od negatywnej decyzji urzędnika narusza wolność słowa. Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę Aliego Çetina, byłego pracownika tureckiej fundacji na rzecz ochrony środowiska(Türkiye Çevre Koruma Vakfı), przeciwko Turcji (skarga nr...

czytaj więcej

Odmowa rejestracji stowarzyszenia ze względu na jego nazwę i polityczny charakter narusza wolność zrzeszania się.

Do takiego wniosku doszedł Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku ze skargi stowarzyszenia Narodowa Unia Turecka oraz jego założyciela Menderesa Mehmeta Kungyuna przeciwko Bułgarii (skarga nr 4776/08). Ogłosił on publicznie zamiar powołania do życia stowarzyszenia na rzecz obrony praw mniejszości muzułmańskiej w Bułgarii. Po...

czytaj więcej

Opinie biegłych traktuj z ograniczonym zaufaniem

W wyroku z 6 czerwca 2017 r. w sprawie Erdinç Kurt i inni przeciwko Turcji (skarga nr 50772/11) Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł o niezwykle istotnej dla praktyki sądowej kwestii, jaką jest stosunek sądów do opinii biegłych. Skargę do ETPC wniosło małżeństwo Erdinç i Nursen Kurt w imieniu swoim i córki Duru Kurt. W...

czytaj więcej

Czy niejednolitość orzecznictwa narusza prawo do sądu?

Z   tym pytaniem zmierzył się w ostatnim czasie Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę Dragomira Cupary przeciwko Serbii. Sprawa u podstaw dotyczyła zmniejszenia Cuparze zasiłku dla bezrobotnych. Mężczyzna nie zgodził się z tą decyzją, kwestionując ją bezskutecznie na drodze sądowej. Swoją skargę do ETPC...

czytaj więcej

Podsłuch tylko w celu przewidzianym prawem

W 2007 r. prokuratura w Stambule wszczęła postępowanie karne wobec organizacji zwanej Ergenekon, której członkowie rzekomo angażowali się w działalność mającą na celu dokonanie zamachu stanu w Turcji. W kilka miesięcy po rozpoczęciu śledztwa przeszukano biura jednej z partii politycznych, konfiskując dokumenty zawierające dane...

czytaj więcej

Trybunał o poszanowaniu mniejszości religijnych

Grupa tureckich alawitów w 2005 r. wystąpiła do premiera Turcji skarżąc się, że departament spraw religijnych współpracuje tylko z jedną religią – muzułmańską, pomijając pozostałe, w tym tę wyznawaną przez ich mniejszość. Wskazali, że miejsca ich kultu, tzw. cemevis, nie są budowane, alawici nie otrzymują też wsparcia...

czytaj więcej

Studia bez dyskryminacji

Europejski Trybunał Praw Człowieka niezwykle rzadko ma okazję orzekać o prawie do edukacji, zawartym w art. 2 protokołu 1 do konwencji. Jedną z głośniejszych z tej kategorii była sprawa Lautsi przeciwko Włochom dotycząca umieszczania krzyża w salach lekcyjnych w szkołach publicznych. Tym razem w wyroku z 23 lutego 2016 r. w sprawie...

czytaj więcej

Ile wolności dla urzędnika państwowego

Neutralność polityczna urzędników i pracowników jest istotą służby cywilnej, któ- rej celem jest zawodowe, rzetelne, bezstronne i właśnie politycznie neutralne wykonywanie zadań państwa. Taką deklarację znajdujemy zarówno w art. 153 ust. 1 konstytucji, jak i w art. 1 i 78 ustawy o służbie cywilnej. Ustawowe wyrażenie...

czytaj więcej