Odmowa rejestracji partii komunistycznej

W orzeczeniu w sprawie Komitetu ds. Organizacji i Rejestracji Komunistycznej Partii Rumunii (The Committee for the organisation and registration of the Romanian Comunist Party – CRP) przeciwko Rumunii (skarga nr 20401/15) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednogłośnie uznał skargę za niedopuszczalną. CRP złożył do trybunału...

czytaj więcej

Kontrowersyjne wykorzystanie flagi pod ochroną

László Tőkés jest obywatelem rumuńskim i należy do mniejszości węgierskiej. Został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego z listy Demokratycznej Unii Węgrów w Rumunii w wyborach europejskich w 2009 r., a następnie z listy węgierskiej partii Fidesz w maju 2014 r. 18 czerwca 2014 r. wywiesił on flagę węgierskojęzycznej...

czytaj więcej

Egzaminy dla etnicznych cudzoziemców

Kilku uczniów mniejszości węgierskiej w Rumunii wniosło do ETPC skargę na dyskryminację w stosunku do nich jako członków mniejszości narodowościowej przy zdawaniu matury. Musieli oni zdawać egzaminy z większej liczby przedmiotów niż etniczni Rumuni (m.in. dwa egzaminy z języka węgierskiego oraz z języka rumuńskiego). Egzamin...

czytaj więcej

Błędy administracji nie obciążają studentów

Skarżącymi w sprawie Convertito i inni przeciwko Rumunii (skarga nr 30547/14) była piątka obywateli Włoch. Zostali oni przyjęci na studia na rumuńskim Uniwersytetcie Oradejskim na podstawie decyzji dziekana wydziału. Prawo rumuńskie wymagało jednak uzyskania zezwolenia ministra edukacji narodowej. Pomimo braku tych zezwoleń...

czytaj więcej

Ekologia może być uzasadnieniem ograniczenia prawa własności

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie miał okazję wypowiadać się na temat potrzeby ochrony środowiska. Najczęściej działo się to na gruncie art. 8 (prawo do życia prywatnego), gdy zwiększony hałas bądź zanieczyszczenia uniemożliwiały spokojne funkcjonowanie jednostce. W ostatnim tygodniu ETPC nieoczekiwanie...

czytaj więcej

Reprywatyzacja musi być skuteczna

Rozliczenie z przeszłością nie może być pozorne – do takiego wniosku można dojść w oparciu o lekturę wyroku Ana Ionescu i inni przeciwko Rumunii (skarga nr 19788/03 i 18 innych). Skargi do ETPC wniosła grupa 34 obywateli różnych państw (głównie Rumunii, ale także Niemiec i Francji). Z uwagi na podobieństwo stanów faktycznych...

czytaj więcej

Kontradyktoryjność elementem rzetelnego postępowania

Elena Alexe jest rumuńską obywatelką, urodzoną w Galati. W 1945 r. jej matkę pozbawiono budynku mieszkalnego. Alexe podjęła starania w celu odzyskania nieruchomości. W lutym 2006 r. uzyskała ostateczny wyrok sądu, który zwracał jej budynek oraz wskazywał, że został on bezprawnie wywłaszczony, a następnie sprzedany innemu...

czytaj więcej

Wirtualne granice prywatności pracownika

Bogdan Barbulescu, obywatel Rumunii, był sprzedawcą w prywatnej firmie. Na proś- bę pracodawcy utworzył konto na Yahoo i przez komunikator tekstowy odpowiadał na pytania klientów. W 2007 r. został zwolniony z  powodu naruszenia regulaminu spół- ki. Pracodawca poinformował mężczyznę, że od 5 do 13 lipca jego korespondencja...

czytaj więcej

Uniwersytet dostępny dla niepełnosprawnych

Gherghina, obywatel Rumunii, uległ wypadkowi podczas pierwszego roku studiów na Uniwersytecie w Pitesti. Został sparaliżowany i początkowo musiał korzystać z wózka. Dopiero w 2007 r., gdy jego stan się polepszył, zaczął poruszać się o kulach na płaskich powierzchniach. Ze względu na chorobę uczelnia zezwoliła...

czytaj więcej

Unieważnienie adopcji po 31 latach narusza prawo do prywatności

Wyrok w sprawie Zaiet przeciwko Rumunii jest pierwszym rozstrzygnięciem trybunału strasburskiego dotyczącym problemu unieważnienia adopcji. Badając skargę ETPC oceniał, czy unieważnienie tak doniosłego aktu oraz konsekwencje majątkowe wynikające z odebrania skarżącej spadku należnego jej po zmarłej matce adopcyjnej stanowiły...

czytaj więcej